Apr 24, 2024

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

Use of silver nanoparticles as a fungicide

Khachatryan - Use of silver nanoparticles

Abstract

Ag nanoparticles were formed in situ in starch by redn. of AgNO3 with NaBH4 at 20°C, studied for surface tension and contact angle in aq. solns. and used for controlling Bipolaris sorokiniana (Sacc.) and Pyrenophora teres (Died.) Drechs. The fungicidic activity of Ag nanoparticles was lower than that of epoxiconazole and azoxystrobin used as chem. fungicides in field crops.

W przeprowadzonych badaniach nanocząstek srebra o znanym rozmiarze, potwierdzonym za pomocą widma UV i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), określono dla nich napięcie powierzchniowe i kąt zwilżenia przy trzech różnych stężeniach nanostrukturalnego srebra. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla epoksykonazolu i azoksystrobiny, które stosowane są jako fungicydy do ochrony roślin w uprawach polowych. Przedstawiono aktywność biologiczną użytych w różnych stężeniach nanocząstek w porównaniu z aktywnością fungicydów komercyjnych, oceniając skuteczność zwalczania grzybów z gatunków Bipolaris sorokiniana (Sacc.) i Pyrenophora teres (Died.) Drechs. (E)-2-{2[6-(2-cyjanofenoksy)pirymidyno-4-yloksy]fenylo}-3- metoksyakrylan metylu (azoksystrobina) i (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorofenylo)- 2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,4-triazol (epoksykonazol) to należące do różnych grup chemicznych (pochodne strobiluryny i triazoli) środki ochrony roślin. Występują one w wielu dostępnych na rynku preparatach grzybobójczych i wykazują aktywność biologiczną wobec licznych gatunków grzybów patogenicznych, takich jak np. Septoria sp., Puccinia sp. i Fusarium sp.Ostatnio rozwija się nanotechnologia, która stanowi nową gałąź technologii materiałowej. Dzięki niej możliwe jest wytwarzanie nanomateriałów, które znane były już w starożytnych Chinach i w Egipcie. Już wówczas znano metody wytwarzania złota i srebra w postaci koloidalnej oraz ich biobójcze właściwości. Nanomateriały znajdują zastosowanie także w rolnictwie jako środki do zwalczania patogenów.

How to cite this paper?
Jak cytować ten artykuł?

MLA Sawinska, Zuzanna, et al. "Use of silver nanoparticles as a fungicide." Przemysl Chemiczny 93.8 (2014): 1472-1474.

APA Sawinska, Z., Khachatryan, K., Sobiech, L., Idziak, R., Kosiada, T., & Skrzypczak, G. (2014). Use of silver nanoparticles as a fungicide. Przemysl Chemiczny, 93(8), 1472-1474.

ISO 690 SAWINSKA, Zuzanna, et al. Use of silver nanoparticles as a fungicide. Przemysl Chemiczny, 2014, 93.8: 1472-1474.

<<<< wstecz Publikacje

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!