Jun 21, 2024

Badania

Dydaktyka

Programy

Linki

edit SideBar

Nanotechnologia w technologii żywności

Khachatryan, K. , Khachatryan, G.
Nanotechnologia w technologii żywności.
Nanotechnology in food technology.

ABSRTAKT:

Na obecnym etapie rozwoju nanotechnologii najpopularniejsze w praktycznym zastosowaniu są nanomateriały powszechnie stosowane w: przemyśle, medycynie, inżynierii biomedycznej, farmacji, optoelektronice, mikroelektronice, układach biologicznych, jako środki przeciwdrobnoustrojowe oraz coraz częściej w przemyśle żywnościowym. Do najważniejszych zastosowań nanotechnologii w żywności należy zaliczyć nanokapsułki oraz nanododatki poprawiające właściwości produktów oraz opakowań aktywnych. Mimo licznych zalet nanomateriałów należy zwrócić uwagę na zagrożenia płynące z ich zastosowania oraz opracować metody kontroli bezpieczeństwa i jakości produktów wytworzonych z wykorzystaniem nanotechnologii.

ABSTRACT:

The most important in whidespread use are nanomaterials commonly used in industry, medicine, biomedical engineering, pharmacy, optoelectronics, microelectronics, biological systems as antimicrobial agents and, increasingly, in food technology. Nanocapsules, nanoadditives improving the quality of the products and nanopackages are the most important applications. Despite the numerous advantages of nanomaterials, it is important to pay attention to the risks arising from their use and to develop methods to control the safety and quality of products made using nanotechnology.

Keywords

PL nanotechnologia; technologia żywności; nanocząstki; nanokompozyty; nanostruktury

EN nanotechnology; food technology; nanoparticles; nanocomposites; nanostructures

How to cite this paper?
Jak cytować ten artykuł?

MLA Khachatryan, K., and G. Khachatryan. "Nanotechnologia w technologii żywności." Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski (2018): 42-45.

APA Khachatryan, K., & Khachatryan, G. (2018). Nanotechnologia w technologii żywności. Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 42-45.

ISO 690 KHACHATRYAN, K.; KHACHATRYAN, G. Nanotechnologia w technologii żywności. Laboratorium-Przegląd Ogólnopolski, 2018, 42-45.

Szukaj

Administracja

Group & Page

Back Links

Valid XHTML 1.0 Transitional

Poprawny CSS!